ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнімед Лабораторіз», в особі  директора Синиціної Марини Романівни, яка діє на підставі Статуту і Ліцензії МОЗ України 1207/39 від 12.07.2018 р., повідомлення про зміни в реєстрі МОЗ України  3648/0/14-20 21.05.2020, (надалі іменоване  ВИКОНАВЕЦЬ), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі – ЗАМОВНИК, укласти публічний  договір на надання медичних послуг на зазначених нижче умовах:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати  ЗАМОВНИКУ  медичні послуги з проведення спеціалізованих лабораторно-діагностичних досліджень біологічного матеріалу ЗАМОВНИКА (надалі Послуги), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти Послуги та своєчасно і у повній мірі їх оплатити.

1.2.Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті ВИКОНАВЦЯ та безпосередньо у місцях провадження діяльності ВИКОНАВЦЯ.

Сайт ВИКОНАВЦЯ – веб-сайт у мережі Інтернет, що розміщений за адресою:  https://umedlab.com.ua

1.3.  Цей Договір є публічною офертою ВИКОНАВЦЯ. Свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення Замовником дій щодо виконанню його умов, зокрема надання інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики (на забір біологічного матеріалу)  і оплата Послуг.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що має всі необхідні дозволи та кваліфікований персонал, необхідний для якісного надання Послуг за цим Договором. Послуги, не передбачають надання медичних рекомендацій та не є формою клінічного лікування.

1.5. ЗАМОВНИК надає інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики. 

  1. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ кваліфіковані, якісні, безпечні медичні послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати ЗАМОВНИКУ послуги в умовах, відповідних санітарно-епідеміологічним вимогам.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний забезпечити повне і своєчасне виконання лабораторних досліджень відповідно до умов цього Договору та «Переліку послуг та цін на лабораторні дослідження», чинним на момент надання Послуг,а саме :

( Код В 08-102) ПЛР. Коронавірус 2019 nCoV (РНК SARS-CoV-2) для аеропорту Бориспіль,

( Код В 07-211) Визначення антигену SARSCoV-2 (швидкий тест) для аеропорту Бориспіль.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати перелік, порядок надання, терміни виконання і вартість послуг, що надаються шляхом внесення змін до «Переліку послуг та цін на лабораторні дослідження»

2.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

2.6. ЗАМОВНИК  зобов’язаний виконувати вимоги щодо забезпечення якості забору  біологічного матеріалу, дотримуватися всіх рекомендацій, що забезпечують якісне надання медичних послуг.

2.7. До надання медичної послуги ЗАМОВНИК зобов’язаний повідомити ВИКОНАВЦЮ про перенесені захворювання, відомих йому алергічних реакціях, протипоказання і інші відомості, необхідні для якісного проведення лабораторних досліджень.

2.8. ЗАМОВНИК зобов’язаний оплатити Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.

2.9. ЗАМОВНИК має право самостійно, на підставі чинного «Переліку послуг та цін на лабораторні дослідження» визначати фактичний перелік послуг, які він бажає отримати  відповідно до цього Договору.

 

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

3.1. Вартість Послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ відповідно до цього Договору, визначається на підставі чинного «Переліку послуг та цін на лабораторні дослідження». «Перелік послуг та ціни на лабораторні дослідження» є офіційно затвердженим документом ВИКОНАВЦЯ оприлюднено на сайті ВИКОНАВЦЯ і знаходиться в медичному офісі ВИКОНАВЦЯ.

3.2.Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється ЗАМОВНИКОМ в готівковій формі і підтверджується касовим чеком, шляхом безготівкового розрахунку банківською картою, або через касу банку від кінцевого споживача із зазначенням ПІБ на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. У разі відмови ЗАМОВНИКА від отримання фактично оплачених ПОСЛУГ, кошти повертаються ЗАМОВНИКУ у порядку, визначеному цим Договором.

3.4. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви ЗАМОВНИКА, в якій ЗАМОВНИК повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію про оплату послуги. У разі відсутності чеку або квитанції ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить

5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання ВИКОНАВЦЕМ заяви про повернення коштів.

3.5. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на Сайті ВИКАНАВЦЯ, здійснюється у порядку, встановленому п.4.4. цього Договору, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.

4 . ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ результати досліджень на бланках-відповідях через свій медичний офіс.

4.2. За домовленістю результати досліджень можуть доводитися до ЗАМОВНИКА телефоном, факсом або електронною поштою.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ зберігає результати досліджень біологічного матеріалу на протязі 3-х місяців.

4.4. Термін надання Послуг визначається відповідно до «Переліку послуг та цін на лабораторні дослідження»  на сайті

  1. ІНШІ УМОВИ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується зберігати в таємниці інформацію про факт звернення ЗАМОВНИКА за медичним послугами, а також про результати проведених лабораторних досліджень. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України

5.2.Відповідно до вимог Закону від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» повідомляємо, що для забезпечення надання медичних послуг ЗАМОВНИК проводить обробку персональних даних пацієнтів за правилами чинного законодавства. Персональні дані надаються   пацієнтом особисто. Права суб’єкта персональних даних викладені у ст. 8 Закону.

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнімед Лабораторіз»

04116, м. Київ, вул. Старо-Київська,  10-И,оф. 101

Сайт – https://umedlab.com.ua

Код ЄДРПОУ 41771751

ІПН 417717526599

ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Р/P UA053052990000026000000112731

Email: office@umedlab.com.ua

тел. +38( 068) 334 02 02,(095) 334 02 02

Директор  М.Р. Синиціна

 

 

 

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗГІДНО ІЗ ПРОТОКОЛОМ «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19»

Засвідчую свою згоду на застосування Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19» та на медичне втручання із взяття біологічного матеріалу, проведення лабораторного дослідження на COVID 19, передачу результатів вказаним мною особам (в т.ч. лікарю) та передачу результатів та інформації особам згідно чинного законодавства (передача даних в ЦГС, МОЗ, СЕС згідно Наказів та Постанов уповноважених організацій України, чинних на дату взяття матеріалу та передачі у мене (моєї дитини)

Я отримала повну та вичерпну інформацію про характер медичного втручання, його виконання, мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування. Я мала (мав) можливість задати всі питання, що мене цікавлять стосовно медичного втручання, його виконання, наслідків, порядку надання результатів і я одержала (одержав) на них вичерпні та зрозуміли відповіді. Я ознайомлений (на) та згоден (згодна) з вимогами щодо підготовки до дослідження, попереджений (на) про можливість отримання некоректного результату аналізів при порушенні вказаних правил підготовки.
Мені надано інформацію щодо можливості застосування Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19» для проведення діагностики та лікування мого (моєї дитини) захворювання та роз’яснено особливості застосування лікарських засобів.

Я погоджуюсь із використанням, внесенням в базу даних ТОВ ” Юнімед Лабораторіз” та обробкою моїх (моєї дитини) персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Своїм підписом я повністю погоджуюсь з інформацією та положеннями цього документу.

Пацієнт/Законний представник:

VOLUNTARY INFORMED CONSENT OF THE PATIENT FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT IN ACCORDING TO THE PROTOCOL «Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease «COVID-19»

I agree to apply the Protocol “Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease” COVID-19 “and agree for medical procedure of taking biological material, laboratory testing for COVID 19, for inform about results the persons I have indicated (including a doctor) and transfer results and information to persons in accordance with current legislation (transfer of data to the CCH, Ministry of Health, SES in accordance with the Orders and Resolutions of the authorized organizations of Ukraine in force on the date of taking the material and transfer from me (my child)

I received complete and comprehensive information about sence of the medical intervention, its implementation, my (my child’s) disease, the peculiarities of its course, diagnosis and treatment. I had got the opportunity to ask all the questions that interest me regarding the medical intervention, its implementation, consequences, the procedure for providing results and I received comprehensive and understandable answers. I am acquainted with and agree with the requirements for preparation for the medical procedure, warned about the possibility of obtaining an incorrect test result due to violation of these rules of preparation.

I was provided with information about using the COVID-19 Medical Care Protocol for the diagnostic and treatment of my (my child’s) disease and explained the specifics of the use of medicines.

I agree with the use, entry in the database of LLC “Unimed Laboratories” and processing of my (my child’s) personal data subject to their protection in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”.

By my signature, I fully agree with the information and provisions of this document.

Patient / Legal Representative: