Увага!
Сплата тестів проводиться лише після заповнення друкованого бланку анкети в аеропорті Бориспіль

Warning!
Payment for tests is made only after filling in the printed form of the questionnaire at Boryspil airport

Сплачуючи тест ви погоджуетеся з публічним договором.
By paying for the test you agree to the public contract.

Детальніше актуальні правила перетину українського кордону при в'їзді та виїзді дивіться за посиланням https://visitukraine.today/ua
За 6 годин ПЛР тест
to 6 hours PCR test
Код дослідження: B08-102
ПЛР. Коронавірус 2019-nCoV (РНК SARS-CoV-2, якісне визначення) (Аеропорт Бориспіль)
540 грн/uah
За 15 хвилин АНТИГЕН
to 15 minutes ANTIGEN
Код дослідження: B07-211
Визначення антигену SARS-CoV-2 (швидкий тест) (Аеропорт Бориспіль)
415 грн/uah

УВАГА! При оплаті за QR-кодом (платіжна система Liqpay) клієнт зобов’язаний підтвердити оплату за дзвінком Приватбанку (натиснути «1») або в Приват24 по СМС (натиснути “Підтвердити”)!

УВАГА! При оплаті з однієї картки 2-х та більше платежів за послуги лабораторії необхідно пронумерувати платежі, наприклад: “№1 – оплата за ПЛР тест”, “№2 – оплата за ПЛР тест”! Консультації за телефоном (063) 980 76 49!

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗГІДНО ІЗ ПРОТОКОЛОМ «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19»

Засвідчую свою згоду на застосування Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19» та на медичне втручання із взяття біологічного матеріалу, проведення лабораторного дослідження на COVID 19, передачу результатів вказаним мною особам (в т.ч. лікарю) та передачу результатів та інформації особам згідно чинного законодавства (передача даних в ЦГС, МОЗ, СЕС згідно Наказів та Постанов уповноважених організацій України, чинних на дату взяття матеріалу та передачі у мене (моєї дитини)

Я отримала повну та вичерпну інформацію про характер медичного втручання, його виконання, мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування. Я мала (мав) можливість задати всі питання, що мене цікавлять стосовно медичного втручання, його виконання, наслідків, порядку надання результатів і я одержала (одержав) на них вичерпні та зрозуміли відповіді. Я ознайомлений (на) та згоден (згодна) з вимогами щодо підготовки до дослідження, попереджений (на) про можливість отримання некоректного результату аналізів при порушенні вказаних правил підготовки.
Мені надано інформацію щодо можливості застосування Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби «COVID-19» для проведення діагностики та лікування мого (моєї дитини) захворювання та роз’яснено особливості застосування лікарських засобів.

Я погоджуюсь із використанням, внесенням в базу даних ТОВ ” Юнімед Лабораторіз” та обробкою моїх (моєї дитини) персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Своїм підписом я повністю погоджуюсь з інформацією та положеннями цього документу.

Пацієнт/Законний представник:

ATTENTION PLEASE! Paying by QR-code (payment system Liqpay) the client is obliged to confirm payment by calling Privatbank (press “1”) or in Privat24 by SMS (press “To confirm”)!

ATTENTION PLEASE! Paying with one card for 2 or more payments for laboratory services, it is necessary to number the payments, for example: “№1 – the payment for PCR test”, “№2 – the payment for PCR test”!
More information by phone (063) 980 76 49!

VOLUNTARY INFORMED CONSENT OF THE PATIENT FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT IN ACCORDING TO THE PROTOCOL «Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease «COVID-19»

I agree to apply the Protocol “Provision of medical care for the treatment of coronavirus disease” COVID-19 “and agree for medical procedure of taking biological material, laboratory testing for COVID 19, for inform about results the persons I have indicated (including a doctor) and transfer results and information to persons in accordance with current legislation (transfer of data to the CCH, Ministry of Health, SES in accordance with the Orders and Resolutions of the authorized organizations of Ukraine in force on the date of taking the material and transfer from me (my child)

I received complete and comprehensive information about sence of the medical intervention, its implementation, my (my child’s) disease, the peculiarities of its course, diagnosis and treatment. I had got the opportunity to ask all the questions that interest me regarding the medical intervention, its implementation, consequences, the procedure for providing results and I received comprehensive and understandable answers. I am acquainted with and agree with the requirements for preparation for the medical procedure, warned about the possibility of obtaining an incorrect test result due to violation of these rules of preparation.

I was provided with information about using the COVID-19 Medical Care Protocol for the diagnostic and treatment of my (my child’s) disease and explained the specifics of the use of medicines.

I agree with the use, entry in the database of LLC “Unimed Laboratories” and processing of my (my child’s) personal data subject to their protection in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”.

By my signature, I fully agree with the information and provisions of this document.

Patient / Legal Representative: